Основен производител на сертифицирани инертни материали

Добив и търговия > Кариера Сини вир

Кариерата е разположена на 5.5 km южно от с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна и обхваща десния стръмен склон на река Елешница.
 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ДОБИВ
Прилага се транспортна система с автомобилен транспорт. Преработката се осъществява в ТМС инсталация. Кариера Сини вир е единствената във Варненска област, предлагаща мити трошени фракции.
 

ВИДОВЕ ПРОИЗВЕЖДАНИ ФРАКЦИИ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ:
- Трошен камък фракция 4/12 - за бетон и битумни смеси.
- Трошен камък фракция 4/20 - за бетон и битумни смеси.
- Трошен пясък фракция 0/4 - за бетон и битумни смеси.
- Трошен камък - за жп линии.
- Взривена скална маса - за брегоукрепване, предпазни диги, контрафорси и пълнежи.
- Материал за обратни засипки - за пълнежи.
- Фракция за дренаж - за дренажи.
 

Галерия

Местоположение

Цех Сини вир

мобилен: 0886 122211

мобилен: 0885 660680
                         

e-mail:  sinivir.eskana@gmail.com

работно време:  8:00 - 17:00 ч.