Основен производител на сертифицирани инертни материали

Добив и търговия > Кариера Ветрино

Кариерата е разположена на 4 km южно от с. Ветрино и на 12 km северно от гр. Провадия, обл. Варна. Отсечка с дължина 800 m свързва находището  с асфалтирания път с. Ветрино - гр. Провадия.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ДОБИВ

На кариерата е приета транспортна система на разработване с използване на пробивно-взривни работи.

ВИДОВЕ ПРОИЗВЕЖДАНИ ФРАКЦИИ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ:

 • Трошен камък фракция 4/20 - за бетон, битумни смеси.
 • Трошен камък фракция 22/45 - за пътно строителство.
 • Трошен камък фракция 45/125 - за пътно строителство.
 • Трошен камък фракция 0/80 - за пътно строителство.
 • Трошен камък фракция 0/32 - за пътно строителство.
 • Трошен камък фракция 0/16 - за пътно строителство.
 • Трошен пясък фракция 0/5 - за бетонови изделия и пътно строителство.
 • Трошен пясък фракция 0/2 - за разтвори.
 • Взривена скална маса - за брегоукрепване, предпазни диги, контрафорси и пълнежи.
 • Материал за обратни засипки - за пълнежи.
 • Трошен камък фракция 0/200 - нестандартна - намира приложение в строителството на пътища.

Галерия

Местоположение

Цех Ветрино

мобилен: 0885 400337

e-mail: vetrino.eskana@gmail.com

работно време:  8.00 - 16.30 ч.