Основен производител на сертифицирани инертни материали

ОБЯВА ОТНОСНО СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ от 22 МАРТ 2017 г.

О Б Я В А

За Среща за обществено обсъждане

„Ескана“ АД, ЕИК 103044056

град Варна, ул. „Арх. Петко Момчилов“ № 26

на основание чл. 97, ал. 3, във връзка с чл. 81,

ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда

УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

„Разработване на кариера „Старо Оряхово 3” за добив на пясък, разположена в землището на с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна“

Срещите ще се проведат на 26 април (сряда), 2017 година от:

  •          11,00 часа в сградата на кметство Старо Оряхово, с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик; и
  •          13,00 часа в сградата на Община Долни чифлик, пл. „Тича” 1, гр. Долни чифлик.

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9 до 17 часа, както следва:

  •          В кметство Старо Оряхово, с. Старо Оряхово; и
  •          В Община Долни чифлик, пл. „Тича” 1, гр. Долни чифлик – стая 20 – старши експерт Мирослава Йорданова;

Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда (РИОСВ – Варна) на адрес: http://www.riosv-varna.org/?p=507

Писмени становища могат да се предоставят на адрес: Общинска администрация Долни чифлик, пл. „Тича” 1, гр. Долни чифлик; в кметство с. Старо Оряхово или на срещите за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане, от страна на възложителя:

Кръстинка Шахова, телефон: 0888 787 815.

/Uploads/DocumentUploads/%D0%97%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A1%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%202017.pdf

Контакти

„ЕСКАНА” АД
9010 гр. Варна
ул."Арх. Петко Момилов” №26

Централа: 052 303127
Пласмент: 052 303480
Факс:         052 303475
e-mail: office@eskana.com

Вижте по-голяма карта